Sajtószakszervezet

...mert a nyitottság számít

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Alapszabály

Az új alapszabályzat

E-mail Nyomtatás PDF

Honlapunkon új, követhetőbb formában jelenik meg a következőkben a Sajtószakszervezet módosított, lényegében új alapszabálya, melyet a rendkívüli kongresszus 2012. november 22-én fogadott el, és amely 2013. január 1-jén lépett hatályba.

A letölthető formában megjelenő szövegben külön alcímmel jelezzük az alapszabály teljes egészében módosított fejezeteit, a továbbiakban dőlt betűkkel közöljük az egyes megváltoztatott szavakat, mondatokat. A változtatások okairól, az új szöveg tartalmáról valamint értelmezéséről külön kommentár is olvasható honlapunk más helyén.

 

A SAJTÓSZAKSZERVEZET ALAPSZABÁLYA

A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

 

(Elfogadta a Sajtószakszervezet rendkívüli kongresszusa – 2012. november 30-án)

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A szervezet neve: Sajtószakszervezet

Székhelye: Budapest (1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c.)

Működési területe: Magyarország

1.2. A Sajtószakszervezet a sajtó területén dolgozó valamennyi munkavállaló érdekeit képviselő és védő, független, önálló, demokratikus szakmai szakszervezet.

1.3. A Sajtószakszervezet céljainak elérése érdekében bevételeivel önállóan gazdálkodó jogi személy.

1.4. A Sajtószakszervezet tagja a Nemzetközi Újságíró Szövetségnek (IFJ – Brüsszel).

2. A SAJTÓSZAKSZERVEZET CÉLJA, ALAPFELADATAI

2.1 A Sajtószakszervezet célja tagjai munkavállalói érdekeinek kifejezése, képviselete, érvényre juttatása, védelme.

2.2. A Sajtószakszervezet mint szakmai érdekvédelmi szervezet illetékes valamennyi kérdésben, amely a sajtó területén foglalkoztatott újságírók, szerkesztőségi alkalmazottak, kiadói, hírügynökségi és intézményi dolgozók jogait, élet- és munkakörülményeit érinti. Minden fórumon az érdekeltekkel közösen fellépve, illetőleg nevükben közvetlenül vagy megbízottjai útján képviseli tagjainak érdekeit.

2.3. A Sajtószakszervezet részt vállal a minden magyar munkavállalót érintő általános érdekvédelemben. Országos kérdésekben közösen felléphet minden olyan szervezettel, amelynek céljai az adott esetben egybeesnek tagjainak érdekeivel, és szolidaritást vállalhat minden olyan megmozdulással, amelyet bármely szakszervezeti tömörülés vagy önálló szakszervezet kezdeményez.

2.4. A Sajtószakszervezet céljainak elérésére a következő alaptevékenységeket folytatja:

 1. ellátja minden tagjának érdekképviseletét és érdekvédelmét;

 2. igazolványt ad ki tagjainak;

 3. ellenőrzi a szakszervezeti tagok jogainak érvényesülését;

 4. alapszervezetei tagjaik nevében az Mt. 276.§. keretei között kollektív szerződést köthetnek, amelynek a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezései kiterjednek a munkaadóval munkaviszonyban álló valamennyi dolgozóra,

 5. lefolytatja a szakmára kiterjedő béralkut;

 6. fellép egy ágazati (szakmai) kollektív szerződés létrehozásáért, részt vállal megalkotásában;

 7. egyéni képviseletet nyújt a szakmában tevékenykedő – vállalkozói szerződéssel, illetőleg önálló újságíróként dolgozó – tagjainak;

 8. kezdeményezi az üzemi tanácsok létrehozását, szoros együttműködésben dolgozik az üzemi tanácsokkal, illetve üzemi megbízottakkal;

 9. képviseli tagjait – meghatalmazásuk alapján – gazdasági és szociális érdekeik védelme céljából bíróság, hatóság és egyéb szervek előtt,

 10. hozzájárul a rászoruló tagok anyagi helyzetének javításához;

 11. működteti az általa alapított Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítványt;

 12. üdülőket tart fenn, illetve üzemeltet vagy bérel, és szervezi a sajtó dolgozóinak, nyugdíjasainak és hozzátartozóiknak kedvezményes üdültetését;

 13. tagjainak egészségvédelmére programokat szervez, ezekre lehetőséget biztosít;

 14. honlapot, szakmai lapot és kiadványokat ad ki, jelentet meg;

 15. képviseli és támogatja a szakmában munkanélkülivé váltakat;

 16. támogatja és szervezi a szakma nyugdíjasainak tevékenységét;

 17. szervezi tagságát különböző közösségi feladatok elvégzésére;

 18. kitüntetésekkel, jutalmakkal ösztönzi és ismeri el a szakszervezet érdekében végzett munkát.

 19. nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, és tagjainak (valamint pártoló és tiszteletbeli tagjainak) kiadja az IFJ nemzetközi újságíró-igazolványát;

 20. szolidaritási akciókat kezdeményez és szervez.

 

3. A SAJTÓSZAKSZERVEZET ANYAGI ALAPJAI

(A módosítással alkotott új fejezet)

 

3.1.A Sajtószakszervezet minden vagyona és minden bevétele, gazdasági tevékenysége csakis alaptevékenységét, az érdekvédelmi munkát szolgálja.

 

3.2. Saját tulajdonú ingatlanvagyona:

 1. irodahelyiség Budapesten (természetben XI., Bartók Béla út 152/c. alatt,) kétszobás, 58 négyzetméteres ingatlan, (hrsz.: 3336)

 2. üdülőtelep Jászszentandráson (természetben Tavasz utca 28-30. sz. alatt) két, összefüggő telken:

1/ egy négy darab két-kétszobás (40-40 négyzetméteres apartmant magában foglaló), 2011-ben felhúzott, berendezett üdülőszálló, (hrsz.: 290)

2/ három darab üdülő faház. (hrsz.: 266)

c) üdülőapartman Balatonszemesen (természetben Ady Endre út 30. szám alatti üdülő-társasházban) 58 négyzetméteres kétszobás ingatlan (hrsz.: 164/A/16)

(A vagyon az ingyenes vagyonátadási eljárás folyamán országgyűlési határozatra került a Sajtószakszervezet tulajdonába a b/2-ben szereplő régi tulajdonú faházas telekrészen kívül).

 

3.3. A Sajtószakszervezet működésének költségeit a befizetett tagdíjakból, pá- lyázati úton nyert forrásokból, támogatásokból és adományokból, vala- mint a cél szerinti tevékenység feltételeinek biztosítása érdekében végzett gazdasági-vállalkozási tevékenység bevételeiből fedezi, így is biztosítva a tagságnak nyújtott szolgáltatásokat. A Sajtószakszervezet minden ingó és ingatlan vagyona olyan felhalmozott célvagyon, amelyet cél szerinti alaptevékenysége, az érdekvédelem gyakorlása céljából hasznosít.

 

3.4. Az alapszervezetek a tagdíjaknak ezen alapszabály szerint számukra biz- tosított hányadával, valamint más bevételekkel (így az alapszervezethez tartozó nyugdíjas szakszervezeti tagok teljes tagdíjával, adományokkal, támogatásokkal) gazdálkodnak.

A tagdíjbevétel megoszlása:

= a munkahelyeken létesülő alapszervezetek esetében

a tagdíjbevétel 50%-a a központnál marad,

a tagdíjbevétel 50%-a az alapszervezetekhez kerül átutalással;

= a központi alapszervezet tagdíjaival a központ gazdálkodik,

= a központi nyugdíjas alapszervezet tagdíjaival a központ kezelésében maga az alapszervezet gazdálkodik.

Az alapszervezetek a részükre biztosított tagdíjhányaddal önállóan gazdálkodnak, de elszámolásra kötelezettek. Igényelhetik pénzösszegeik központi kezelését is, ez esetben alkalmanként kell elszámolniuk.

 

3.5. Egyes kampányfeladatok, országos vagy regionális rendezvények alkal- mából az alapszervezeti hozzájárulás mértékét az elnökség határozza meg. Ez a hozzájárulás éves szinten nem haladhatja meg az alapszervezetekhez átutalt egyhavi tagdíjhányadot.

 

3.6. Az alapcél szerinti, illetőleg az esetleges gazdasági-vállalkozási tevékeny-

ségből származó bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten kell nyilván

tartani. Az éves beszámolót, - amely a mérleget, az eredménykimutatást és közhasznúsági mellékletet tartalmazza, - a legfőbb szerv hagyja jóvá. A gazdálkodási év elteltével a gazdálkodás fenti adatairól a Sajtószakszerve-zet tagságát a szervezet honlapján kell tájékoztatni.

 

 

 

4. TAGSÁG

 

4.l. A Sajtószakszervezet tagja lehet az a természetes személy (újságíró, szerkesztőségi alkalmazott, hírügynökségi, kiadói és sajtómunkát végző intézményi dolgozó), aki munkaviszonyban áll, vagy vállalkozóként, önálló újságíróként dolgozik, elfogadja a Sajtószakszervezet alapszabályát, és eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének. Mindez vonatkozik a gyakornokokra, pályakezdőkre, nyugdíjasokra és munkanélküliekre.

4.2. Minden szakszervezeti tag egyidejűleg más szakszervezetnek vagy egyéb érdekvédelmi szervezetnek is tagja lehet.

4.3. A Sajtószakszervezetnek a rendes tagok mellett lehetnek pártoló, illetőleg tiszteletbeli tagjai. Pártoló tag lehet az a természetes személy, aki magáévá teszi a szakszervezet célkitűzéseit és kész azokat a maga anyagi eszközeivel támogatni. A tiszteletbeli tagokat a szakszervezet ügyvezető szerve kéri fel.

4.4. A szakszervezeti tagsági jogviszony azon írásbeli belépési nyilatkozat benyújtásával kezdődik, amelyben a belépő elfogadja a szakszervezet alapszabályát és vállalja az abban foglalt tagdíj fizetését.

A tagsági jogviszony megszűnik a tag írásbeli kilépési nyilatkozatával, vagy a tagságra méltatlanná válásával (amit az ügyvezető testület határozhat el a szervezeti és működési szabályzatban előírtak szerint), illetőleg azzal, hogyha 12 havi tagdíjelmaradását írásbeli felszólításra sem fizeti meg 1 hónapon belül.

4.5. A tagok jogai:

 1. részt vehet a szervezet tevékenységében és rendezvényein;

 2. szakszervezeti tisztségre választhat és választható;

 3. joga van véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni és szavazni a szakszervezeti álláspont kialakításakor, valamint ellenőrizni a döntések végrehajtását. Kisebbségi véleményével jogában áll – a többségi határozat végrehajtásával egyidejűleg – a szakszervezet magasabb fórumához fordulni;

 4. a szakszervezet valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja;

 5. a szakszervezeti tag

szakszervezeti igazolvánnyal rendelkezik;

jogosult az igazolvánnyal jelzett szolgáltatásokra,

a szakszervezeti szolgáltatásokra,

jogsegélyre (munka- és bérügyi, jogi és szociális kérdésekben),

a szakszervezeti segélyrendszerben való részvételre,

– jogosult nemzetközi (IFJ) újságíró-igazolvány igénylésére (ezen jog érvényes a pártoló és tiszteletbeli tagokra is).

 

4.6. A tagok kötelességei:

 1. köteles eleget tenni az alapszabályba foglalt kötelezettségeknek,

 2. rendszeresen fizetnie kell a tagdíjat (mértéke a 4.7. pontban);

 3. részvétel a szakszervezeti akciókban;

 4. a szakszervezeti tag törvényes sztrájk esetén nem követhet el sztrájktörést.

 

4.7. A tagdíj mértéke:

 1. munkaviszonyban álló rendes tagok esetén a munkahelyen kifizetett bruttó jövedelem 1%-a (ezen összeg csökkenti az adóalapot);

 2. vállalkozó, önálló újságírók esetén: a saját bevallásuk szerinti összeg, de minimálisan a mindenkori minimálbér 1%-a;

 3. nyugdíjas, gyesen, gyeden, fizetés nélküli szabadságon lévő, tanuló és munkanélküli tagok esetén minimálisan 200 forint/hó;

 4. a pártoló tagok esetén önként felajánlott összeg, amely azonban nem lehet kevesebb havi 1000 forintnál;

 5. a tiszteletbeli tag támogatásának mértékét egyedi megállapodásban az illetékes szakszervezeti szerv és a tiszteletbeli tag határozza meg.

5. A SAJTÓSZAKSZERVEZET SZERVEZETE

5.1. Szervezeti felépítés5.1.1. A Sajtószakszervezet önálló szakszervezet, amely demokratikus elveket követ és demokratikusan épül fel.

5.1.2. A Sajtószakszervezet a munkahelyeken létrehozott alapszervezetekből, valamint az egyéni tagságot összefogó központi alapszervezetből és a központi nyugdíjas alapszervezetből áll.

5.1.3. A Sajtószakszervezet felépítése:

 1. legfőbb döntéshozó képviseleti szerve a választmány, amelynek tagjait az alapszervezeti tisztújító taggyűlések választják meg az országos tisztújítás során, ötévenként.

 2. ügyintéző szerve a 11 tagú elnökség, amelyet ötévi időtartamra a tisztújító választmányi ülés (kongresszus) választ meg, és amely a választmánynak tartozik beszámolási kötelezettséggel;

 3. felügyeleti szerve a 3 tagú felügyelőbizottság, amelyet a tisztújító választmányi ülés (kongresszus) választ meg ötévi időtartamra, és amely ellátja a pénzügyi, valamint a szervezeti tevékenység belső törvényességi felügyeletét. A felügyelőbizottság a tisztújító választmányi ülésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

   1. A Sajtószakszervezet legfőbb képviseleti szervének tagjait közvetlen úton a tagság választja meg együtt a szakszervezeti bizottságokkal, az országos tisztújítás során az alapszervezeti taggyűléseken, létszámarányosan ötévi időtartamra.

   2. A Sajtószakszervezet vezetői, vezető testületi tagjai, akiket a tisztújító választmányi ülés (kongresszus) ötévi időtartamra választ meg:

 1. a Sajtószakszervezet elnöke, aki szükség szerint a képviseleti jogot is gyakorolhatja,

 2. a Sajtószakszervezet ügyvezető társelnöke, aki egyben a Sajtószakszervezet első számú képviselője,

 3. a Sajtószakszervezet társelnöke, aki helyettesíti az ügyvezető társelnököt annak tartós távolléte esetén, s aki ez esetben a Sajtószakszervezet ügyvezetőjeként a képviseleti jogot is gyakorolja;

 4. az elnökség további 8 (nyolc) tagja és 3 (három) póttagja;

 5. a felügyelőbizottság elnöke, 2 (kettő) tagja és (2 kettő) póttagja.

 

5.2. Választmány

(A módosítással teljes egészében átalakított fejezet)

 

5.2.1. A Sajtószakszervezet legfőbb képviseleti szerve: a választmány.

 

5.2.2. A választmány tagjait a szakszervezet alapszervezetei közvetlen úton (alapszervezeti taggyűléseken) választják meg létszámarányosan az ötévenként megtartandó tisztújító választmányi ülés előkészítése során. A választmány tagja a Sajtószakszervezet elnöke és két társelnöke.

A választmány ülését az elnök hívja össze és vezeti le.

 

5.2.3. A választmány kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály megállapítása és módosítása,

b) az éves költségvetés, illetve a számviteli beszámoló elfogadása,

c) az ügyintéző szerv éves beszámolójának elfogadása,

d) a szakszervezet más szakszervezettel, egyesülettel való egye sülésének, szétválásának, vagy feloszlásának kimondása,

e) az elnök, az ügyvezető társelnök és a társelnök, illetőleg a felügyelőbizottsági elnök és tagok megválasztása és visszahívása,

f) az elnökség mint ügyintéző szerv további tagjainak a megválasztása és visszahívása,

g) a szervezeti és működési szabályzat elkészítése és módosítása,

h) szakmai kollektív szerződés megkötése, módosítása.

 

5.2.4. A választmány akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele: (50%+1 fő) jelen van. A szakszervezet szervei határozataikat a jelenlévők szótöbbségével hozzák meg, kivéve a d) és e) pontban szereplő döntéseket, melyeknek elfogadásához minősített többség ( 66%+1 fő) szükséges.

 

5.2.5. A választmányi ülés a vezető tisztségviselőket: a szakszervezet elnökét, ügyvezető társelnökét, társelnökét, elnökségi tagjait, valamint a felügyelő- bizottság elnökét és tagjait titkos szavazással választja meg. Minden egyéb kérdésben nyílt szavazással dönt.

 

5.2.6. Ha az ülés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani a határozatképtelen ülést követően későbbi időpontban.

Ez az ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

 

5.2.7. A választmányt minden olyan alkalommal össze kell hívni, amikor kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, illetőleg ha tagjainak 10 %-a, vagy a szakszervezet felügyelőbizottsága összehívását kezdeményezi. Ugyancsak össze kell hívni, ha ezt a bíróság elrendeli.

 

5.2.8. A választmányi ülést az ügyvezető társelnök 15 nappal a tervezett időpont előtt a tárgyalandó anyagok megküldésével (levélben vagy e-mailen) hívja össze.

 

5.2.9. A választmányi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni az elnökség tagjait, a felügyelő bizottság tagjait, a Sajtószakszervezet örökös tagjait, a szakszervezet gazdasági vezetőjét és a Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítvány ügyvezető elnökét.

 

5.2.10. A választmány alapszervezetek által megválasztott tagjainak mandátuma a következő tisztújító alapszervezeti taggyűlések napján jár le. A megválasztásra nem kerülő választmányi tagokat a tisztújító választmányi ülésre tárgyalási joggal meg kell hívni.

 

 

5.2.11.TISZTÚJÍTÓ VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS (KONGRESSZUS)

A Sajtószakszervezet valamennyi vezető szervét ötévenként újjá kell választani, és az ötéves ciklus végén tisztújító választmányi ülést (a Sajtó- szakszervezet hagyományai szerint kongresszust) kell tartani.

A ciklus végén minden alapszervezet taggyűlésen tárgyalja meg helyi vezető szervének beszámolóját, választja meg az új szakszervezeti bizottság titkárát és tagjait, valamint a legfőbb szervben, a választmányban a szervezetet képviselő tagokat.

A tisztújítás lebonyolítására az elnökség javaslatára a működő választmány

90 nappal a tervezett időpont előtt létrehozza a választást lebonyolító

szervező bizottságot, amely gondoskodik a szervezeti és működési

szabályzatban foglalt szervezési feladatok lebonyolításáról és a szükséges dokumentumok elő- és elkészítéséről. Ezen választmányi üléssel megkez- dődik az alapszervezeti tisztújítások folyamata.

A választmány meghatározza az aktuális választmányi létszámot, elfogadja az egy-egy alapszervezetben megválasztandó tagok számát.

Alapelv, hogy

= a szakszervezet minden 25 tagját 1 választmányi tag képviselje, de

= minden alapszervezetnek létszámától függetlenül két képviselője legyen

a legfőbb képviseleti szervben, (a titkár választmányi tagnak választható),

= az elnök és a két társelnök a választmány tagja, de nem számít bele az alapszervezeti kvótába.

A választást előkészítő ülésén a választmány megválasztja a jelölő bi- zottságot.

A tisztújító választmányi ülésre a választmányi ülés alapszabályban fog- lalt szabályai alkalmazandók.

 

5.3. Elnökség5.3.1. A Sajtószakszervezet ügyintéző testülete: a 11 tagú elnökség (sorában az elnökkel és a társelnökökkel), amelynek tagjait a tisztújító választmányi ülés választja meg ötévi időtartamra. Az ügyintéző testületbe választott választmányi tag nem maradhat a képviseleti testület tagja.

5.3.2. Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem sorol a választmány kizárólagos hatáskörébe.

Hatáskörébe tartozik elsősorban:

a) a Sajtószakszervezet és a médiában tevékenykedő társszervezetek közötti együttműködés elveinek kidolgozása;

b) az üzemi tanácsokkal kialakított együttműködés elveinek kidolgozása;

c) a Vasvári Pál-díj, a Vasvári Pál Emlékplakett, az örökös tagi címek és egyéb szakszervezeti kitüntetések, központi jutalmak odaítélése, valamint a kitüntetésre felterjesztés más szervekhez;

d) a szakszervezet kiadványai és honlapja feladatainak meghatározása;

e) kapcsolattartás a PHDSZSZ-szel, a hazai és külhoni újságíró szervezetekkel;

f) kijelölés külföldi utakra, tanácskozásokra, esetleges ösztöndíjakra;

g) állásfoglalás a szakszervezet választott tisztségviselőit érintő munkajogi kérdésekben;

h) kapcsolattartás a Sajtószakszervezet által alapított, önálló jogi személyiségű közhasznú Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítvánnyal.

5.3.3. Az elnökség felelős vezetője: az ügyvezető társelnök.

5.3.4. Az elnökség általában háromhavonta ülésezik. Üléseit az ügyvezető társelnök a napirend ismertetésével és a hozzá csatolt írásbeli dokumentumokkal 8 nappal előbb hívja össze. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen megjelenik tagjainak 50%-a + 1 fő. Határozatképtelenség esetén a második időpontra összehívott elnökségi ülés a törvény értelmében a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

5.3.5. Az elnökség ülésén a Sajtószakszervezet elnöke, illetőleg valamelyik társelnök elnököl. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5.3.6. Az elnökség ülésének állandó meghívottai tanácskozási joggal: a felügyelőbizottság elnöke, tagjai, a Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítvány ügyvezető elnöke, a 100 főnél nagyobb létszámú alapszervezetek szb-titkárai, valamint a Sajtószakszervezet gazdasági vezetője.

5.4. Alapszervezet

5.4.1. A szakszervezeti munka legfontosabb színtere az alapszervezet. Alapszervezetet az adott munkáltatónál foglalkoztatott és nyugdíjas tagok hozhatnak létre és tartanak fenn.

5.4.2. Alapszervezetet minimálisan 3 (három) szakszervezeti tag hozhat létre.

5.4.3. Alapszervezetet elsősorban kiadói-szerkesztőségi munkahelyeken lehet létrehozni. A szórvány tagság (a kis létszámú vállalatoknál, cégeknél dolgozó szakszervezeti tagok), az önálló újságírók, vállalkozók, a munkanélküliek valamint a munkahelyi alapszervezethez nem tartozó nyugdíjasok összefogására, érdekeik együttes képviseletére és védelmére központi, szakirányú, illetőleg térségi alapszervezeteket is lehet létesíteni.

5.4.4. A munkahelyi alapszervezethez nem tartozó tagok szabadon választhatják meg alapszervezetüket. Ehhez az adott alapszervezet vezető testületének hozzájárulása szükséges.

5.4.5. Az alapszervezet tagjait nyilvántartásba kell venni, és névsorukat rendszeresen kiegészítve meg kell küldeni a szakszervezet központjába.

5.4.6. Az alapszervezet legfőbb szerve a taggyűlés, amelyet évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni a vezető testület (illetve a titkár) beszámolójának, valamint a gazdálkodással kapcsolatos jelentésnek az elfogadására. A taggyűlést a titkár köteles összehívni. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a + l fő megjelenik. Határozatképtelenség esetén a második időpontra összehívott taggyűlés a törvény értelmében a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

5.4.7. Az alapszervezet saját soraiból megválasztja vezető testületét, illetve vezetőjét. 3–10 tag között szakszervezeti titkárt, 10–20 tag között titkárt és helyettest, 20 tag fölött a feladatot ellátni képes, arányos létszámú szakszervezeti bizottságot célszerű választani.

A 100 főnél nagyobb létszámú alapszervezetek szakszervezeti csoportokat hozhatnak létre, amelyek élén választott bizalmi áll. A beszámoló és tisztújító taggyűléseken lehetővé kell tenni minden alapszervezeti tag részvételét. A vezető tisztségviselőket titkosan kell megválasztani.

5.4.8. Az alapszervezet a tagdíjaknak ezen alapszabály szerint számukra biztosított hányadával, valamint esetleges más bevételeivel (adományok stb.) gazdálkodik, ezen alapszabály 3.5. alapján.

5.4.9. Az alapszervezet köteles szorosan együttműködni a helyi üzemi tanáccsal, illetőleg megbízottal.

5.4.10. Az alapszervezet köteles ezen Alapszabálynak megfelelően, a Sajtószakszervezet programja szellemében tevékenykedni a választmány határozatainak végrehajtásáért.

5.4.11. A több telephelyen működő, több szakszervezeti alapszervezettel rendelkező vállalatoknál vállalati szakszervezeti bizottság hozható létre, amely képviseli a szakszervezeti tagokat a vállalat központjánál.

5.5.. Felügyelőbizottság

5.5.1. A Sajtószakszervezet vezető testületei mellett a kongresszus által megválasztott háromtagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság feladata: a Sajtószakszervezet gazdálkodása és működése törvényességének felügyelete és folyamatos ellenőrzése.

5.5.2. A felügyelőbizottság a választmánynak tartozik felelősséggel és beszámolással. Halaszthatatlan intézkedést igénylő észrevételeit a választmánynak, illetőleg az elnökségnek köteles megtenni. Ezen szervek soron következő ülésükön érdemben kötelesek megtárgyalni az észrevételeket.

5.5.3. A felügyelőbizottság a saját maga által készített ügyrend szerint végzi tevékenységét.

5.5.4. A Sajtószakszervezet minden vezető testülete, így valamennyi alapszervezet szakszervezeti bizottsága, szakszervezeti tisztségviselői is kötelesek támogatni a felügyelőbizottság munkáját, rendelkezésére bocsátani az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat, érdemben megtárgyalni az észrevételeket.

5.5.5. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai állandó tanácskozási jogú meghívottai az elnökség, valamint a választmány üléseinek.6. A SAJTÓSZAKSZERVEZET TITKÁRSÁGA6.1. A Sajtószakszervezet függetlenített, főállású, illetőleg részleges munkaidős vagy szerződéses alkalmazottakból álló titkárságot tarthat fenn.

6.2. A titkárság feladatait külön ügyrend határozza meg.

6.3. A Sajtószakszervezet alkalmazottai fölött a munkáltatói jogokat az ügyvezető társelnök gyakorolja.7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.l. Minden, ezen Alapszabályban nem szabályozott kérdésre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civil Törvény) előírásai az irányadók.

7.2. Ezen Alapszabályt a Sajtószakszervezet 2012. évi rendkívüli kongresszusa hagyta jóvá és 2013. évi január hó 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Sajtószakszervezet eddig érvényes Alapszabálya hatályát veszti. 

 

 

 

 

Igazolom, hogy a fenti okirat a Sajtószakszervezet 2012. november 22-én megtartott rendkívüli kongresszuson elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján

hatályos tartalmának.

 

Budapest, 2013. január 29. napján

 

M. Lengyel László

ügyvezető társelnök

a Sajtószakszervezet képviselője

 

ELŐTTÜNK, MINT TANÚK ELŐTT:

 

 

……………………….

Kapitány Rezsőné

lakcím: …………………………….

szig.sz.:…………………………….

 

……………………….

Jánosi János

lakcím:……………………………..

szig.sz.:…………………………….

 

Mindketten a rendkívüli kongresszus

Választott jegyzőkönyv-hitelesítőiMódosítás dátuma: 2014. július 07. hétfő, 11:49