Sajtószakszervezet

...mert a nyitottság számít

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Home Dokumentumok összes Emlékeztetők Emlékeztető a választmányi ülésről 212.9.27.

Emlékeztető a választmányi ülésről 212.9.27.

E-mail Nyomtatás PDF

 

A 2012. 09. 27-i választmányi ülések emlékeztetői.
EMLÉKEZTETŐa Sajtószakszervezet választmányának 2012. szeptember hó 27. napi üléséről.

A Sajtószakszervezet választmányának 2012.09.27. 10.30 órára a Hotel GriffJunior tanácstermébe összehívott ülését F. Kováts Éva elnök nyitja meg.F. Kováts Éva megállapítja, hogy az ülés kezdő időpontjában a választmány8 tagja van jelen, ezért az ülés nem határozatképes.Közli, hogy érvényes a következő ülés meghívója, s bejelenti, hogy amegismételtülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes lesz. Ezzel az üléstbezárja.
EMLÉKEZTETŐa Sajtószakszervezet választmányának 2012.09.27-i megismételt üléséről.
A Sajtószakszervezet választmányának 2012. szeptember 27. napján 11órára összehívott megismételt ülését F. Kováts Éva elnök nyitotta meg. Miutánbejelentette, hogy a választmány tagjai közül 8 kolléga van jelen, mellettükpedig 9 meghívott, megállapította, hogy a megismételt ülés az alapszabályszerint a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A jelenlévők eztkövetően szavaztak az előre megküldött napirendről és elfogadták azemlékeztető elkészítőjének a javasolt Baktai Györgyöt..NAPIREND:1.) Az MTVA és a Sajtószakszervezet jogvitájának lezárulása.Tájékoztat:: F. Kováts Éva.2.) A sajtószakszervezet helyzete és feladatai az egyesülési törvény és aMunka törvénykönyve változásainak tükrében.Előadó: M. Lengyel László.3.) A rendkívüli kongresszussal kapcsolatos teendők.Előadó: Baktai György.4.) Egyebek.1.)F. Kováts Éva elnök örömmel tájékoztatta a választmányt, hogy azügyvezető társelnök ügyében az MTVA és a Sajtószakszervezet közöttkeletkezett jogvita a szakszervezeti álláspont érvényesülésével lezárult.Mint emlékezetes, egy évvel ezelőtt a Sajtószakszervezet elnökségenem teljesítette az MTVA kérését, és nem járult hozzá a szakszervezetitisztségviselő munkaviszonyának felmondásához. Az MTVA ezért indított pertszakszervezetünk ellen, de annak előkészítő szakaszában tárgyalások kezdődtek,
s ezeknek eredményeként érvényesíteni tudtuk a Munka törvénykönyvéneka tisztségviselők védettségére vonatkozó rendelkezését. Végül is kollégánkmunkahelyén maradt, projektvezetői minőségben. Így zavartalanul folytathatjaszakszervezeti vezetői munkáját is.2.)M. Lengyel László miután néhány részlettel egészítette ki az előzőévbeli történésekkel kapcsolatos tájékoztatót, a második napirend keretébenemlékeztette a választmány tagjait: a 2012-ben bekövetkezett változások: a civilszervezetekrevonatkozó új (a módosított egyesülési) törvény, valamint a július 1-jén hatálybalépett megújított Munka törvénykönyve új törvényi környezetet teremtettmunkánkhoz, számos új feladatot hozott.Ezek közül az egyik legfontosabb a most megtartott elnökségi ülés tárgya:ismét rendkívüli kongresszust kell tartanunk. Elnökségünk november 30-árahívta össze a rendkívüli kongresszust, amelynek egyetlen célja: alapszabályunkmódosítása. Csakis kongresszuson alkothatunk ugyanis új alapszabályt,s ennek alapján végezhetjük január 1-jétől az új törvénynek megfelelőentevékenységünket. Az ülésen több részletkérdésben is döntött az elnökség,amelyekről harmadik napirendi pontunkban kap tájékoztatást a választmány.Ami az új környezetet illeti: vannak a két törvényben a tevékenységünketakár könnyítő rendelkezések is, de összességében – különösen az új Munkatörvénykönyvére áll ez – megnehezítik az érdekvédelmi munkát. Az MT-benkevésbé érvényesülnek a szakszervezeti jogok, ugyanakkor szinte semmire semkötelezik a munkaadókat. A kollektív szerződéskötéssel kapcsolatosan példáulépp az MTI-ben dolgozó alapszervezetünk került súlyos helyzetbe: az által,hogynégy nagy munkaadó egyesült, s az új szabályozás szerint a munkavállalók tízszázalékának kell legalább egy szervezet tagjának lennie a KSZ-kötés jogához,ami itt számunkra megoldhatatlan. És ez nem tagtoborzás kérdése. Most folynaka tárgyalások, hogy valamilyen megoldást találjunk.Kérésére közbevetőlegesen a munkaterületek egy-egy képviselője foglaljaössze a helyi problémákat.F. Kováts Éva az AS-M-ről szólva az új Munka törvénykönyvévelkapcsolatos kollektív-szerződési változások előkészületeit ismertette, s agazdasági helyzettel kapcsolatos vállalati változások hatásáról szól.Választmányi tagunk, a kecskeméti Schmidt Antal felmondásához kérnek éppmost hozzájárulást az elnökségtől. Január 1-ig ő még védett lenne, viszontmegvédését nehézzé teszi, hogy a teljes gyártást (tehát a tördelési részleget)„kiszervezik” a laptól… Mosat épp ezzel kapcsolatosan folytatunktárgyalásokat. Ezzel kapcsolatban felvetette: az Axel Springernél nyomdák isműködnek, az ott dolgozók érdekvédelmének erősítésére célszerű lennefeléleszteni a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezetével régebben szervezettenműködő kapcsolatunkat, akár együttműködési szerződés formájában.
Zsebesi Zsolt a Népszavánál kialakult helyzetről szólt, ahol ő megvált aszerkesztőségtől, s utódává az alapszervezet Andrassew Ivánt választotta megszb.-titkárnak.Horváth Zoltánné a Népszabadság ugyancsak bizonytalan tulajdonosiváltozásairól tett említést.M. Lengyel László összegezve a helyzetet megállapítja: az új helyzetbenegyre nehezebb feladatok várnak a szakszervezetre, és reméli, hogy a novemberirendkívüli kongresszus az alapszabály megváltoztatásán túlmenően az országosérdekvédelmi tevékenységhez is municiót fog adni.3.)Baktai György a tájékoztatót már mint az elnökségi ülésen megválasztottkongresszusi szervező és szerkesztőbizottság elnöke tartotta meg. Tájékoztatta aválasztmányt, hogy= az elnökség november 30-ára hívta össze a rendkívüli kongresszust,= a kongresszus levezető elnökévé F. Kováts Évát választotta meg,= a szervező és szerkesztő bizottságba mellette Tripolszky Lászlót, MerzaZsuzsát, Salgó Tamásnét és Gyöngyösi Árpádot választotta meg,= a mandátumvizsgáló bizottság elmökévé Ladányiné Fényes Mariannt, tagjaiváAmdreides Józsefnét és Horváth Zoltánnét választotta meg,=akongresszushangfelvétellelkészülőjegyzőkönyvénekjegyzőkönyvvezetőjévéKapitány Rezsőnét választotta meg,= az alapszabály-tervezet szövegének jóváhagyására október 25-ére hívta összeazelnökség következő ülését,= az alapszabály 6.2. pontja alapján küldöttenként 3000,- Ft-ban szabta meg azalapszervezetek hozzájárulását.Elégedetten állapította meg, hogy a rendkívül kis megjelenés ellenéreazok közül, akiket a választmányi tagok közül szemelt ki valamely tisztségre azelnökség, szinte mindenki jelen van. Ugyanakkor sajnálkozását fejezte ki amiatt,hogy kevesen hallhatják a választmány tagjai közül a tájékoztatást, hiszen rájukaz új alapszabály szerint minden bizonnyal az eddiginél is nagyobb feladat ésfelelősség hárul a készülő új alapszabályban. Hiszen annak egyik leglényegesebbváltozása épp az új legfőbb szerv kijelölése lesz, s – anélkül, hogy prejudikálna–minden bizonnyal a választmány kerül ebbe a helyzetbe. Ezért külön is kérte akollégákat, hogy az előkészületek idejében figyeljenek erre, egyben ígéretet tett,hogy a készülő alapszabály-tervezetet (amelyre október 25-én mondhat igent azelnökség) ők is kézhez fogják kapni a kongresszus előtt. A kongresszuson pedigmeghívottak lesznek azok is, akik az előző rendes kongresszus küldötteikéntnem kapnak szavazati jogú meghívót. Végül kéri valamennyi résztvevőt,segítsenek, amiben tudnak a szervező és szerkesztő bizottságnak.4.)
EGYEBEK között –a.) választmány tagjai tanulmányozásra kézhez kapták az ideiatagdíjbefizetésösszehasonlító adatait (az előző év azonos időszakával),valamint a 2012. évi üdültetéssel kapcsolatos elszámolást,b.) M. Lengyel Lászlótól tájékoztatást kaptak arról, hogy a tagsági kártyákügyében teendőink lesznek, mivel ezek „nevesítésének” költségeijelentősen emelkedhetnek, s meg kell gondolni, mi a hasznosabb ésanyagilag mi a megoldhatóbb a tagságnak,c.) tájékoztatást adott az ügyvezető társelnök a PHDSZSZ és a MÚOSZvezetőivel folytatott megbeszélésekről,d) bejelentette, hogy részt vesz az IFJ Szaloniki után Brüsszelben folytatódótanácskozásán, amelynek költségeit a rendezők fedezik.Az e napirendben elhangzottakkal kapcsolatban többen is felszólaltak.Kapitány Rezsőné a jászszentandrási üdüléssel kapcsolatosan néhány negatívészrevételét osztotta meg a választmány tagjaival, javasolva, hogy legye4nvendégkönyve az üdülőknek, s így folyamatosan értesülhessen a vezetés atapasztalatokról.Nagy Miklós pedig azért mondott köszönetet, hogy Jászszentandrásonmilyen remek körülmények között pihenhettek, s milyen jó gondnoki munkáttapasztaltak.Többen is problémának tekintették a jászszentandrási fakivágásokat, különösenazok magas költségeit.F. Kováts Éva arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövőben meg kell kísérelnitartalék képzését, hogy az állagromlást, elhasználódást ellensúlyozni lehessen.Nagy Erzsébet egyetértését fejezte ki azzal, hogy az elnök asszony felvetettea kapcsolat felújítását a nyomdász szakszervezettel, ugyanakkor örömmelnyugtázta, hogy egyre javulnak kapcsolataink a MÚOSZ-szal.M. Lengyel László a kérdésekre-felvetésekre válaszolva hangsúlyozta: azüdültetés 2012. évi eredményei az első kísérleti évet, 2011-et követőenbíztatónak tekinthetők, de az kétségtelen, hogy már a kezdetekkor figyelni kell,hogy megfelelő tartalék képződjön az üdültetésben. A fakivágásról felhívta afigyelmet, hogy ezek zömmel a tulajdonunkban lévő faházas részén voltak ateleknek és a nagy vihar okozta a kárt, aminek költségét megosztottuk a faházakbérlőjével.
F. Kováts Éva elnök végül eredményesnek értékelve a tanácskozást zárta be aválasztmány ülését.
Az emlékeztetőt készítette:Baktai György

 

Módosítás dátuma: 2012. október 15. hétfő, 19:44